Stichting

De Stichting Belangen Buitengebied Winterswijk is opgericht om het buitengebied te beschermen.

Het buitengebied van Winterswijk heeft diverse functies: landbouw, wonen, werken, natuur en recreatie. En daarbij ook nog toerisme. Die functies gaan niet altijd goed samen. Hoe bewaar je het evenwicht?

Evenals elders is de Winterswijkse politiek vaak bezet met korte-termijn problemen, deels gedreven door partijbelangen en populariteit. Een gezond tegenwicht is noodzakelijk in onafhankelijke instituties en naar onze mening zijn die er te weinig. Soms blijven echte keuzes steken in oude loyaliteiten, in vriendjespolitiek en achterkamertjes.

Veel dingen zijn goed geregeld in Winterswijk, maar het gaat ons om problemen die op langere termijn spelen, zoals de natuur- en milieu problematiek en de ruimtelijke ordening. Daar liggen belangrijke keuzes die ons vastleggen voor veel jaren. Natuur en landschap vormen niet een ruif, waaruit je zoveel als je wilt kunt plukken. Het gaat ook om een duurzame toekomst voor onze economie. Hoe kunnen we zorgvuldig omgaan met onze rijkdommen, de natuur en het agrarische landschap? Vanwege slecht-begrepen eigenbelang dreigt Winterswijk een kip met gouden eieren te slachten zonder te beseffen waar het mee bezig is.

De stichting

Als doel van de stichting is omschreven: de bescherming van de karakteristieke waarden van het Winterswijkse buitengebied. Onder karakteristieke waarden wordt verstaan:

  • het agrarische karakter van het landschap
  • de natuurwaarden van flora en fauna
  • cultuurhistorische monumenten

De stichting wil de doelen nastreven in harmonie met de functies van het buitengebied voor landbouw, wonen, recreatie en kleinschalige productieactiviteiten. Dat betekent dat het buitengebied niet ‘op slot’ hoeft. Maar wel wordt ernaar gestreefd dat karakteristieke buitengebied ook voor volgende generaties veilig te stellen.

De aanleiding voor de oprichting van de stichting is de bedreiging van de natuurwaarden in het steengroevegebied met de Willink Weust en het karakteristieke landschap. Die bedreiging komt door het gebrek aan beleid van de gemeente. Maar we willen ons niet beperken tot alleen het steengroeve gebied, omdat soortgelijke problemen ook op andere plaatsen in het buitengebied (kunnen) spelen. Denk aan de Kleiput affaire, de Hilgelo plannen, en grootschalige bungalowparken en zonneparken van investeringsmaatschappijen.

Als stichting kunnen we opkomen voor de belangen van het buitengebied in procedures bij de provincie en zo nodig bij de rechterlijke macht.

Lees ook

Beleidsplan van de SOBW

2023 – Het beleidsplan van de Stichting Omgevingsbelangen Winterswijk omvat de doelstelling, missie, visie en werkwijze van de stichting.

Waarom het landschap beschermen? Omdat het bedreigd wordt! 

Het landschap bestaat uit meer dan planten en dieren, het is onze omgeving. Het agrarische landschap met zijn weiden, bossen en beken.

Stichting omgevingsbelangen buitengebied opgericht

2023 – Bericht in Achterhoek Nieuws, 13 juni 2023

Wie zijn wij

2023 – Het bestuur van de Stichting Omgevingsbelangen Winterswijk

Doneer!

Ook uw financiële steun
kunnen we goed gebruiken!

Help mee!

Als je wilt meehelpen aan een toekomstgericht buitengebied, graag!