Stichting omgevingsbelangen buitengebied opgericht

2023 – Bericht in Achterhoek Nieuws, 13 juni 2023

WINTERSWIJK- Op 12 mei jl. is bij notariskantoor Hobbelink& Buitink de stichtingsakte gepasseerd van Stichting Omgevingsbelangen Buitengebied.

Als doel van de stichting is omschreven: De bescherming van de karakteristieke waarden van het Winterswijkse buitengebied.

Het agrarische karakter van het landschap, de natuurwaarden van flora en fauna en de cultuurhistorische monumenten verdienen het om beschermd te worden; het buitengebied mag niet worden verkwanseld, volgens de stichting.

Voorzitter is Anton Reuvekamp, penningmeester Carl Drees, en secretaris Willem Hulscher.

-Door Clemens Bielen-

 ‘Het buitengebied van Winterswijk heeft diverse functies: landbouw, wonen, werken, natuur en recreatie, en ook toerisme. Volgens de stichting gaan die functies niet altijd goed samen en dreigen ze uit evenwicht te raken. Natuur en landschap vormen niet een ruif, waaruit je zoveel als je wilt kunt blijven plukken. Er zijn grenzen aan de groei en bomen groeien niet tot aan de hemel.’

Het bestuur wil met deze onafhankelijke stichting opkomen voor belangen van onze gemeente op de middellange en lange termijn, zoals de natuur- en milieuproblematiek en de ruimtelijke ordening. Dat zijn keuzes die een gemeente vastleggen voor heel veel jaren.

Ons kent ons

De stichting is van mening dat de Achterhoekse waarden als naoberschap en loyaliteit gekoesterd moeten worden, maar er niet toe mogen leiden dat politieke keuzes blijven steken in vriendjespolitiek en beslissingen in achterkamertjes. ‘Dat is een erfenis uit de tijd van de regenten, toen we ons gedeisd hielden omdat belangrijke mensen bepaalden wat er moest gebeuren.’

Naar de mening van de stichting zijn er te weinig onafhankelijke instituties om een gezond tegenwicht te vormen, een tegenwicht in gedegen argumentaties in Winterswijk, maar ook als inbreng bij beleid en regelgeving van de Provincie en zo nodig in gerechtelijke procedures.

Aanleiding

De Stichting komt voort uit ‘BOOS’, belangengroep omwonenden omgeving steengroeve, maar wil zich niet beperken tot alleen het steengroeve gebied, omdat soortgelijke problemen ook op andere plaatsen in het buitengebied kunnen spelen. Gerefereerd wordt aan de ‘Kleiput affaire’, de Hilgelo plannen, grootschalige bungalowparken en zonneparken van investeringsmaatschappijen.

Het gevaar dat de kip met de gouden eieren wordt geslacht, ligt op de loer.

Het oprichten van de stichting komt niet uit de lucht vallen, maar is een logische stap, die voortkomt uit de starre opstelling van de gemeente, die niet inhoudelijk in gesprek wil gaan over het amenderen van het plan van Terra Temporalis, dat een steengroeve-museum alleen maar bij de steengroeve wil realiseren en niet in het centrum.

De stichting ziet in de plannen een bedreiging van de natuurwaarden van het steengroeve gebied met de Willink Weust en het karakteristieke landschap.

Werkwijze

De stichting wil de doelen nastreven in harmonie met de functies van het buitengebied voor landbouw, wonen, recreatie en kleinschalige productie activiteiten.

Dat betekent dat het buitengebied niet ‘op slot’ hoeft. Wel wordt er naar gestreefd om het karakteristieke buitengebied ook voor de volgende generaties veilig te stellen.

Voor het opvragen van de statuten: KvK 90202228

secretaris@buitengebiedwinterswijk.nl