Visies ontwerpbestemmingsplan steengroevemuseum

-alle visies kunnen worden ingezien op de website van de gemeente Winterswijk-

Stichting Omgevingsbelangen Winterswijk namens 70 personen:

Museumplan fysiek niet uitvoerbaar; wegomleiding onbruikbaar smal; onvermijdelijk exploitatieverliezen voor gemeente; schade voor Natura 2000-gebied; doorbreking ecologische verbindingszone; onwettige stikstofberekening; knullige verkeersberekening; geen overleg met omwonenden; geen argumenten voor duurzame verstedelijking; procedurele fouten.

Natuurmonumenten namens Platform Natuur en Landschap oost Achterhoek:

Niet serieus genomen; gebrek aan overleg; schade aan natuur en landschap; museum geen groot maatschappelijk belang; korte termijn denken; doodlopende weg; onnodig tijd en capaciteit van gemeentelijke apparaat.

Bomenstichting Achterhoek:

Kap van bomen in strijd met claim dat houtwollen worden behouden en versterkt; omgevingskwaliteit moet leidend zijn voor infrastructurele plannen.

geanonimiseerd:

Omwonenden niet betrokken; perceel te klein voor buitensporig grote bebouwing; verkeer niet veilig; stikstofuitstoot niet acceptabel; AERIUS-berekening onjuist; strijdig met beheerplan en provinciale natuurdoel Willinks Weust; recreatiedruk te groot; Hofparken genegeerd; museum verbreekt ecologische verbinding; plan in strijd met bestemmingsplan regels integrale herziening buitengebied Winterswijk; bomenkap aantasting Gelders Natuur Netwerk met beschermde soorten en biodiversiteit; risico’s door Sibelco niet beschreven.

geanonimiseerd:

Geen ecologische onderbouwing; natuurwaarden Willinks Weust ontbreken; provinciale beheerplannen Willinks Weust 2016-2028 genegeerd; geen aandacht voor Arcadis rapport van mei 2023; stikstofproblematiek en toenemende recreatiedruk is kritisch; ondanks regelgeving 20000 m3 gas voor verwarming; verkeersproblematiek zwaar onderschat; uitgangspunten stikstofberekening onjuist; projectplan niet voorzichtig en niet zorgvuldig.

geanonimiseerd:

Bezoekersaantal 25.000 ongefundeerd; onderzoekmethode Blauw niet zorgvuldig; steekproef 500 Duitsers steengroeve nooit bezocht maar wel positief, vergelijking Museum More in Ruurlo niet realistisch; koppeling met Obelink marginaal; lessen van Villa Mondriaan: geen 40.000 maar 15.000 bezoekers en subsidie gemeente 120.000 per jaar.

geanonimiseerd:

Pop-op museum in dorpscentrum vormt een haalbaar alternatief om mee te beginnen.

Natuur en Milieu Federatie Gelderland:

Visie op recreatieve hoofdstructuur is dringend gewenst; consequentie van een publiekstrekker zoals een museum op deze plek in het Nationaal Landschap en nagenoeg naast een kwetsbaar Natura 2000 gebied is niet goed in beeld gebracht; toets Ladder voor duurzame verstedelijking hanteert niet de juiste criteria; goede ruimtelijke ordening kan niet gebaseerd zijn op secundaire belangen als consumentenvoorkeuren; de laddertoets is met dit alles niet navolgbaar en komt neer op doelredenatie; de externe effecten op Willinks Weust van de toegenomen recreatiedruk zijn onvoldoende meegewogen; in de QuickScan en de ecologische voortoets is hier geen onderzoek naar gedaan.

Staatsbosbeheer:

Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van ca. 45 hectare natuurgrond binnen het Natura 2000 gebied Willinks Weust (51 ha.); daar komen meerdere beschermde habitattypen voor en diverse beschermde diersoorten; deze natuur is gevoelig voor betreding en verstoring.

Wij verzoeken u om uit te werken hoe u het gebruik van de parkeerplaats en de toegestane maximaal aantal bezoekers van 25.000 gaat controleren en handhaven.

In de QuickScan is geen externe werking getoetst en is de toename aan recreatiedruk niet meegenomen. De eventuele mitigerende maatregelen zullen moeten worden uitgewerkt in een passende beoordeling. In de QuickScan en de ecologische voortoets is ook niet onderzocht of het plan mogelijk gevolgen heeft voor de verbinding tussen de populaties.

Wij verzoeken u om de QuickScan en voortoets uit te breiden met een beoordeling van alle effecten, inclusief die van recreatiedruk en het effect op de verbinding tussen populates Kamsalamander. Daarbij gaat het dus niet alleen om Stikstof.

In het N2000-beheerplan van de provincie Gelderland, vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 19 december 2023, worden de knelpunten voor instandhouding van de habitattypen in Willinks Weust beschreven.

Wij verzoeken u om een samenhangende regionale visie op zonering en geleiding van toerisme en recreatie voor het Winterswijkse buitengebied uit te werken, in samenhang met de andere bekende toekomstige ontwikkelingen in de omgeving, voordat besloten kan worden over de ontwikkeling van een museum. Ook handhaving moet onderdeel zijn van deze regionale visie op recreatie.

De al eerder besproken alternatieve locatie voor het museum in Winterswijk zelf heeft naar verwachting een veel kleinere impact op het natuurgebied en heeft dan ook onze voorkeur.

Wij verzoeken u om, voor u het bestemmingsplan vaststelt, een grondige impactanalyse en betere alternatievenafweging uit te voeren naar het ontwikkelen van een museum op de voorgestelde locatie nabij het N2000-gebied Willinks Weust.