Beleidsvisie Recreatie en Toerisme

We ontkomen er niet aan onze verwachtingen over die steengroeveparel aan te passen.

Toerisme is voor Winterswijk een groot goed, want het genereert inkomsten en werkgelegenheid. In de gemeenteraad van 30 mei 2024 was dan ook veel waardering voor de Beleidsvisie Recreatie en Toerisme. Maar vanuit de fracties werden ook zorgen geuit over ‘verrooompottisering’ en over de vitaliteit van veel recreatiebedrijven. Gewaarschuwd werd voor de toenemende druk op kwetsbare natuurgebieden en gesteld werd dat meer recreatie en toerisme niet altijd goed zijn. Een balans met de omgeving en de natuur is noodzakelijk. Tegelijkertijd spelen de financiën een rol: we moeten kritisch blijven op onze uitgaven. Over dat laatste stelde de wethouder de raad gerust met haar toezegging dat er voldoende mogelijkheden zijn om ongewenste ontwikkelingen in ons landschap te voorkomen.

De Steengroeveontwikkeling wordt in de beleidsvisie gezien als een van de parels voor een strategische ontwikkeling. Het zou een unieke kans vormen, die bijdraagt aan een sterker jaarrond recreatief aanbod met in potentie een zelfstandige, nationale en internationale aantrekkingskracht. Ander aanbod zou hierop kunnen meeliften.

Wij menen dat op dit punt de beleidsvisie achterloopt op de ontwikkelingen. Op 28 december vorig jaar (2023) heeft de gemeente het Ontwerpbestemmingsplan Steengroevemuseum ter inzage gelegd. Hierop zijn door diverse stichtingen en particulieren visies ingebracht die laten zien dat het plan niet uitvoerbaar is, omdat het strijdig is met wettelijke bepalingen en kadastrale beperkingen. Ook is gewezen op een aantal fouten in de berekeningen. En inderdaad, begin mei 2024 heeft de gemeente noodgedwongen laten weten ‘meer tijd’ nodig te hebben om de visies te beantwoorden. Een aantal onderzoeken moet nog beoordeeld worden op volledigheid en actualiteit en daarom is uitstel nodig tot tenminste eind van dit jaar.

de kosten lopen op

Vooralsnog blijft het volstrekt onduidelijk hoe de wettelijke en kadastrale beperkingen ooit overwonnen kunnen worden door de gemeente. Ondertussen blijven voor dit project de kosten oplopen voor de actualisatie van onderzoeken en de salariskosten van de ingehuurde ambtelijke ondersteuning. Deze kosten komen bovenop de subsidies aan Terra Temporalis van 1,1 miljoen euro.

Voor de rondleidingen in de steengroeve is een museum ter plaatse niet nodig en voor het steengroevetheater evenmin, dat is afdoende gebleken uit de praktijk. Ook weten we dat musea het tegenwoordig heel moeilijk hebben in Nederland. 40% verkeert in financiële problemen of moet sluiten. De steengroeve is uniek, maar dat is onvoldoende als financiële basis voor de bouw en exploitatie van een museum (zelfs ongeacht de wettelijke beperkingen). Toch wordt nog steeds vertrouwd op het steengroevemuseum als parel en verdienmodel voor onze toerisme industrie. In theorie zou een nieuw museum misschien betaalbaar zijn door een voortdurende stroom van subsidies voor culturele en andere evenementen in dat museum. Maar feitelijk is dit niet mogelijk onder de nieuwe omgevingswet, die voor elke activiteit of evenement een omgevingsvergunning vereist (natuurvergunning) wegens de nabijheid van het Natura 2000-gebied, het landschap en de Ecologische Hoofd Structuur. Met een lawine van beroepszaken bij de bestuursrechter als gevolg.