ANBI Verplichtingen

2023 – De stichting Terra Temporalis voldoet niet aan de wettelijke ANBI verplichtingen. Dat is pijnlijk voor een stichting die subsidie ontvangt uit publieke middelen.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als een stichting een ANBI erkenning heeft, streeft die stichting dus een algemeen nuttig doel na. De erkenning is erg gewild, want als iemand een donatie aan zo’n stichting doet, mag de gulle gever die donatie aftrekken van zijn belastingen.

Er staan wel verplichtingen tegenover. Een ANBI stichting moet ieder jaar haar jaarrekening publiceren met de balans en de staat van baten en lasten (dat zijn de inkomsten en uitgaven) met een toelichting.

In die publicatie kan dus iedereen zien wie wat heeft betaald aan wie voor wat. Dat biedt een vorm van controle of de stichting inderdaad een algemeen nut nastreeft op een zorgvuldige manier.

Stichting Terra Temporalis en Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap Winterswijk

Deze twee stichtingen zijn nauw verbonden, aanvankelijk met één en dezelfde bankrekening. De financiën van TT en de Stichting Erfgoed waren communicerende vaten tot TT een zelfstandige boekhouding is gaan voeren. Dat is pas 8 jaar na de oprichting gebeurd en ook nu is nog veel onduidelijk gebleven. 

Beide stichtingen hebben de ANBI status aangevraagd en verkregen, maar geen van beide voldoen aan de wettelijke verplichtingen daarvoor. Ze publiceren wel een rudimentaire jaarrekening, maar geen staat van baten en lasten en ze geven geen adequate toelichting op de balans. Hierdoor blijft ruimte voor speculaties en dat is hoogst ongewenst. 

Dit is des te pijnlijker omdat beide stichtingen subsidies ontvangen uit publieke gelden (provincie en gemeente), maar voor zover bekend heeft dit nog niet tot vragen van de gemeente geleid. 

Na kritische opmerkingen van burgers is de Stichting Terra Temporalis wel iets scheutiger geworden met financiële informatie op haar website. Maar het overzicht is verre van compleet en een adequate toelichting ontbreekt.