Drie is teveel

2023 – Rondleidingen, Theater en ook nog een Museum bij de steengroeve? Kan dat allemaal? Arcadis waarschuwt voor teveel recreatief gebruik steengroevegebied.

In de steengroeve worden regelmatig rondleidingen gehouden voor toeristen en andere belangstellenden onder leiding van een deskundige gids. En in de groeve worden jaarlijks theatervoorstellingen georganiseerd voor belangstellenden uit Winterswijk en ver daarbuiten.

De rondleidingen trekken ongeveer 3000 mensen per jaar en het theater ongeveer 13000 per jaar. Kan daar ook nog een museum bijkomen, dat volgens plan 25000 bezoekers per jaar moet aantrekken? Wordt al dat recreatief gebruik niet teveel?

Een goede vraag! Immers, direct naast de steengroeve ligt het Natura 2000 gebied Willinks Weust. Over dat gebied is recent een studie verschenen van Arcadis. Veel daarin komt niet als een verrassing, maar we citeren hier enkele saillante punten, die met recreatief gebruik te maken hebben.

Arcadis

Arcadis heeft voor de provincie Gelderland een inhoudelijke ecologische analyse en rapportage gemaakt met de titel “Natuurdoelanalyse Willinks Weust Arcadis 26 mei 2023”. Het is geen beleidsstuk, maar een analyse van de huidige stand van zaken. Het Arcadis rapport doorloopt alle habitattypes van Willinks Weust. Al met al ziet het er niet best uit en de recreatiedruk maakt het erger. Lees maar:

Pag. 3: de stikstofdeposities zijn veel te hoog in alle habitattypes.

Pag. 6: voor alle types geldt dat er sprake is van overbelasting.

Pag. 30: voor alle habitattypes geldt “verstoring door intensivering recreatief gebruik is een nieuw knelpunt”.

Pag. 32: overal is sprake van matige tot sterke overschrijding van de kritische depositie waarden.

Pag. 33: verstoring door intensivering recreatief gebruik; oehoe bezoekers, laarzenpad, te bouwen museum en aangelegd recreatiepark. Met de eventuele komst van het Museum neemt het recreatief gebruik exponentieel toe.

Pag. 35: onderzoek naar de effecten van de toenemende recreatiedruk.

Pag. 38: geeft beeld van de mate van overschrijding van stikstofdepositie in Willinks Weust en op pagina 40 de ontwikkeling van de depositie in Willinks Weust over de periode 2018-2030. En de significante negatieve gevolgen.

Pag. 74: “Er is een forse afname van emissies in de omgeving van Willinks Weust nodig om de deposities in de buurt van de kritische depositie waardes voor de habitattypen te krijgen”.

Voorontwerp Steengroeve Museum

Het Voorontwerp Bestemmingsplan Steengroevemuseum dat op 4 juli 2023 door het gemeentebestuur is gepresenteerd, beweert dat berekeningen aantonen dat significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. Dat zou zijn gebleken uit berekeningen van bureau SAB. Over recreatiedruk spreekt SAB totaal niet.

Waarom komen Arcadis en SAB tot zulke verschillende conclusies? Zou het verschil maken dat SAB werkt in opdracht van de gemeente, en Arcadis in opdracht van de Provincie (namens het rijk)? Merkwaardig dat de gemeente doet of er niets aan de hand is, terwijl Arcadis een heel ander beeld laat zien.

Uiteindelijk is het alleen de Provincie die de vereiste natuurvergunning kan afgeven.

Drie is teveel

Laten we hopen dat rondleidingen en theater mogen doorgaan (eventueel onder beperkende voorwaarden), maar ook nog een museum erbij lijkt echt teveel gevraagd.