Overzichtsfoto-ontwikkeling

Het college is opgetogen

2023 – B&W heeft bij monde van wethouder Wassink in opgetogen bewoordingen het plan gepresenteerd voor een Museum naast de Steengroeve.

Dat is niet bij iedereen goed gevallen: Stichting Omgevingsbelangen Buitengebied beklaagt zich over de informatievoorziening: “We kunnen pas vanaf donderdag 27 juli de stukken inzien via een website.” 

Door Clemens Bielen, Achterhoek Nieuws, 24 juli 2023

Het Winterswijkse college schrijft in haar nota: “Het steengroevegebied is een uniek gebied, niet alleen voor Winterswijk, ook voor Nederland en misschien wel voor de hele wereld. Des te mooier dat we op de rand van de steengroeve straks een museum kunnen realiseren, waar je dit kunt ervaren, waar je dit kunt zien, en waar je het kunt beleven.” In de inleiding van de nota wordt hoog ingezet op het belang van een steengroeve-museum: “Er zijn maar weinig plekken in de wereld waar het begin van het dinosaurustijdperk zó goed naar boven komt als in de steengroeve in Winterswijk. Je treft er paleontologische schatten die je ergens anders in de wereld niet snel vindt. Onderzoekers komen van heinde en verre naar Winterswijk om meer te weten te komen over het ontstaan van dinosaurussen.”

Het beoogde museum

Het museum krijgt twee verdiepingen en zal maximaal tien meter hoog worden. De transparante entree heeft twee vleugels en biedt naast expositieruimtes een filmzaal, een horecagedeelte met twee terrassen en sanitaire voorzieningen. Naast het hoofdgebouw is een ‘pyrietpaviljoen’ gepland, waar kinderen op zoek kunnen naar fossielen, pyriet en andere mineralen. Het paviljoen wordt drie meter hoog. Het parkeerterrein biedt ruimte aan zestig auto’s.

Het huidige bestemmingsplan ‘Integrale herziening Buitengebied Winterswijk’ laat de bouw van een museum niet toe. Daar is een herziening voor nodig. Onderdeel van deze ontwikkeling is het opnieuw verleggen van de Steengroeveweg.

Gemeentelijke investering

De gemeente wil 1,1 miljoen in het plan investeren. De fondsenwerving voor het resterende bedrag van naar schatting 6 miljoen euro (met de huidige kostenontwikkeling) doet de gemeente in samenwerking met Terra Temporalis, dat het plan heeft laten ontwikkelen. Volgens de wethouder geeft de gemeente geen garanties aan de geldschieters.

Het gepresenteerde plan is een voorontwerp, een extra trap in het besluitvormingsproces. Wassink: ”Het voorontwerp geeft de gelegenheid om de onderzoeken te laten zien zodat de betrokkenen bewoners kunnen reageren op de plannen. De reacties kunnen we benutten om de plannen daar waar nodig aan te scherpen of te verbeteren. Daarna volgt het formele ontwerp. Het inzagetraject is van de gebruikelijke zes weken verlengd naar acht weken.

Participatie procdure

Het college vindt dat daarmee goed wordt voldaan aan de eisen van betrokkenen. Die mening wordt niet gedeeld door Stichting Omgevingsbelangen Buitengebied. Wethouder Wassink zegt dat de gemeente in gesprek is geweest en wil blijven met de betrokkenen, maar volgens de secretaris van de Stichting wilden zowel Terra Temporalis als de wethouder niet inhoudelijk overleggen over het plan en de gevolgen daarvan voor de inwoners van Winterswijk en voor de natuur. Er is alleen sprake van informatieverschaffing geweest: “Zelfs een petitie met 1250 handtekeningen gaf de wethouder geen aanleiding tot een inhoudelijke reactie.”

‘De vraag is niet alleen of het kán op die plek, de vraag is of het wenselijk is op die plek’

(Stichting Omgevingsbelang Buitengebied)

Bizar noemt de secretaris de handelwijze naar de pers en de betrokkenen bij de presentatie van dit voorontwerp: “De pers kreeg niet de gelegenheid om de B&W-nota vooraf in te zien, omdat het college vond dat de omwonenden eerst zelf via een brief kennis moesten nemen van de plannen en niet via de krant. Maar uit de brief, die vrijdag op de mat lag, blijkt dat we pas vanaf donderdag 27 juli de stukken kunnen inzien via een website!”

Eerste reactie

Omdat het sinds de presentatie op vrijdag 21 juli openbaar is heeft de stichting het voorontwerp met alle bijlagen en onderzoeken toch via de pers in handen gekregen en kon zij in de korte resterende tijd voor de krant toch alvast wat commentaar leveren op de inhoud: “In de toelichting wordt bij het onderwerp Natuur verwezen naar een rapport, waaruit de welgevallige passages worden geciteerd. In datzelfde rapport staat echter ook dat er voor de uitvoering van het plan een ontheffing Wet Natuurbescherming nodig is, en over de aanvraag en het verkrijgen van die ontheffing wordt te optimistisch gedacht. Bovendien negeert de gemeente het eerdere natuuradvies rapport van Staring Advies geschreven door Jan Stronks, 3 juni 2019.”

De stichting wijst er ook op dat nieuwe functies binnen het Gelders Natuur Netwerk niet mogelijk zijn, tenzij er geen reële alternatieven aanwezig zijn. De secretaris van de stichting: “Wij hebben duidelijk aangegeven en onderbouwd dat een steengroevemuseum in het centrum wel degelijk een alternatief is.”

De steengroeveweg

De stichting, die zich onder meer zorgen maakt over de verrommeling en het verkwanselen van het buitengebied, uit ook kritiek op het verkeersonderzoek: “De berekening is aanvechtbaar omdat het aantal verkeersbewegingen over de Steengroeveweg te eenvoudig is berekend. Er wordt uitgegaan van de irreële gedachte van een spreiding van het verkeer over het gehele jaar en over alle uren van de dag.” Volgens de Stichting zal het onvermijdelijk zijn, dat de Steengroeveweg volledig gereconstrueerd moet worden. De kosten daarvan die worden geschat op 1 à 2 miljoen komen dan op het bordje van de gemeente.

Reacties

Hulscher Willem

“Onderzoekers komen van heinde en verre naar Winterswijk om meer te weten te komen over het ontstaan van dinosaurussen.” Dat zegt de wethouder! Dinosaurussen! Onderzoekers van heinde en verre! Heus, die komen straks allemaal naar Winterswijk. Willem Hulscher

Martijn Hesselink

Heerlijk pal naast een Natura2000 gebied. Hoe verzin je het…

John Horn

Gezien we allemaal meebetalen zouden de plannen openbaar moeten zijn. Weer zo’n raar local mafia project  

Everdien Willemsen

Wat een oerlelijk pand dit heeft niets maar dan ook helemaal niets te zoeken in ons mooie coulissenlandschap. Maar zoals al eerder aangegeven is Winterswijk druk doende om deze naar de knoppen te helpen. Alles voor de toerist, die weer wegblijft als het naar de kloten is.