SOBW_1080a_rugstreeppad

Natuur en stikstof

2023 – De realiteit van het stikstofprobleem is bij veel Winterswijkers nog niet doorgedrongen. De provincie beoordeelt straks of de gemeente haar huiswerk goed heeft gedaan.

Men plant de locatie van het steengroeve museum op slechts 150 meter van de Willinks Weust en op een scharnierpunt van het Gelders Natuur Netwerk met bijzondere flora en fauna. De Willinks Weust is een Natura 2000 gebied van ongeveer 60 hectare. Het hoort bij de meest stikstof-gevoelige natuur in Nederland en bij de 14 meest bedreigde Natura 2000 gebieden van het totale aantal van 162 Natura 2000 gebieden. In dit steengroevegebied komen veel beschermde soorten voor, zoals

rugstreeppad, kamsalamander, muurhagedis, levendbarende hagedis, boommarter, bunzing, oehoe, bosuil, zwarte specht, wespendief, hondskruid, gele morgenster en nog minstens 20 andere, die allemaal wettelijke bescherming genieten.

En er speelt meer dan alleen een stikstofprobleem. De voorstanders van een museum bij de steengroeve lijken niet te beseffen dat het gebied beschermd wordt door de Wet Natuurbescherming.

De Wet Natuurbescherming is van toepassing (zie art.2.8 Natura 2000 gebieden): “Gedeputeerde Staten van de Provincie verlenen voor een plan uitsluitend een vergunning indien uit passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.”

Op grond van deze wet moet de gemeente om een vergunning te verwerven voor het museumplan met zekerheid aantonen dat een bestemmingswijziging van het steengroevegebied de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantast. De Provincie en eventueel de rechter beoordelen of de ingediende beoordeling acceptabel is voor de beoogde gebiedswijziging.

De Provincie Gelderland gaat niet lichtzinnig met dit voorschrift om! Op 7 februari 2023 heeft de Provincie bepaald dat zij kan besluiten een aanvraag niet te behandelen, indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking.