SOBW-a_mais-bos

Wet natuurbescherming

2021- De aanvraag van een vergunning van de Provincie voor een plan of project moet ‘een passende beoordeling’ bevatten van de gevolgen voor Natura 2000 gebieden.

De Provincie verleent uitsluitend een vergunning als uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan of het project de natuurlijke kenmerken van de gebieden niet zal aantasten. Dit geldt voor zowel de bouwfase als de gebruiksfase van het project.

De Provincie en eventueel de rechter beoordeelt of de ingediende passende beoordeling acceptabel is voor het plan of het project,rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor die gebieden

Een aanvraag kan worden geweigerd

Op 7 februari 2023 heeft de Provincie Gelderland bepaald dat zij kan besluiten een aanvraag niet te behandelen, als de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of als de verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag.

Uitzondering is mogelijk onder voorwaarden

Als uit de passende beoordeling de zekerheid niet is verkregen, kan de vergunning toch worden verleend, als voldaan is aan ieder van de volgende voorwaarden:

a. er zijn geen alternatieve oplossingen;

b. het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en

c. de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

Het plan voor een museum bij de steengroeve voldoet niet aan deze drie voorwaarden.