Vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden

2022 – Het is verboden om zonder vergunning een project te realiseren dat de kwaliteit van een Natura 2000 gebied kan verslechteren.

Dit is geregeld in de Wet Natuurbescherming sinds 1 januari 2017. Het gaat om projecten die de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000 gebied bedreigen. Die doelstellingen betreffen de kwaliteit van de natuurlijke habitat en de bijbehorende soorten.

Het kader van de Wet Natuurbescherming wordt gevormd door de Europese Habitatrichtlijn.

Vrouwe Justitia

Als het project in combinatie met andere projecten of plannen significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, moet een passende beoordeling worden gemaakt van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied.

Gedeputeerde Staten van de Provincie vormen het bevoegd gezag om een vergunning te verlenen. Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Ook kan een vergunning worden verbonden aan een geldigheidsduur.

In geval van nalatigheid of overtreding kunnen partijen een gemotiveerd verzoek tot handhaving op de Wet natuurbescherming indienen bij de Provincie.